Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποτελεί την ανώτατη συνδικαλιστική Οργάνωση των Ελλήνων ναυτικών. Έχει σαν Μέλη της 14 πρωτοβάθμιες Ναυτεργατικές Οργανώσεις, γι’ αυτό και πρόκειται για δευτερόβαθμια συνδικαλιστική Οργάνωση, καθώς δευτεροβάθμιες είναι οι ενώσεις δυο τουλάχιστον σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγελμάτων. Η ίδρυση της πραγματοποιήθηκε το 1920, όταν συνήλθε από 11 μέχρι 20 Νοεμβρίου το πρώτο ιδρυτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Στο Συνέδριο αυτό πήραν μέρος όλες οι τότε υπάρχουσες ναυτεργατικές οργανώσεις, η ίδρυση των οποίων είχε προηγηθεί εκείνης της ΠΝΟ.
Η ΠΝΟ ανήκει στη δύναμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και αποτελεί ιδρυτική Οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών (European Transport Federation – ETF), ενώ σε διεθνές επίπεδο ανήκει στην δύναμη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Eργατών Μεταφορών (International Transport Workers’ Federation – ITF), αποτελεί δε μια από τις αρχαιότερες Οργανώσεις της.
Είναι ο κατεξοχήν φορέας εκπροσώπησης των Ναυτεργατικών Οργανώσεων. Αποφασιστικό σταθμό στην δράση και την ιστορία της ΠΝΟ, απετέλεσε η υπογραφή στα 1951 της πρώτης μεταπολεμικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών για τους αξιωματικούς και τα πληρώματα των υπό Ελληνική σημαία φορτηγών πλοίων. Έκτοτε, ετησίως υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με τις διεθνείς και εγχώριες εφοπλιστικές ενώσεις.
Από την ημέρα της ίδρυσής της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) μέχρι και σήμερα, έχει δώσει σημαντικούς αγώνες προασπιζόμενη τα δικαιώματα των μελών της, για αυτόν τον λόγο στο ευρύ κοινό είναι γνωστή για τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Τα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι τρία και ιεραρχούνται ως εξής:
1. Το Παν-Ναυτικό Συνέδριο
2. Το Γενικό Συμβούλιο
3.Τη Διοίκηση
Στοχεύει:
Στην ενιαία εκπροσώπηση των Ναυτεργατικών Οργανώσεων για όλα τα γενικού ενδιαφέροντος ζητήματα, στην παρακολούθηση και εξέταση όλων των ζητημάτων και στην κατεύθυνση των αγώνων με ενιαίο τρόπο, ώστε να επιλύονται όσα προκύπτουν.
Στη συνένωση όλων των Ελλήνων ναυτεργατών με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τα οικονομικά και ηθικά συμφέροντά τους.
Στον συνασπισμό των ναυτικών οργανώσεων σε ένα Εργατικό Ομοσπονδιακό σύνολο προκειμένου να προστατεύει τα ηθικά, οικονομικά, επαγγελματικά και κοινωνικοασφαλιστικά συμφέροντα των μελών του.
Στον διαφωτισμό των μελών σε οτιδήποτε αφορά τη θέση τους στην κοινωνία, τα πραγματικά τους συμφέροντα και την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ τους.
Στην ενίσχυση της εθνικής, πνευματικής και κοινωνικής ανύψωσής τους, αλλά και στην υποβοήθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσής τους.
Πρώτος Γενικός της Γραμματέας εξελέγη ο Θ. Μάλλωσης. Σημερινός Γενικός Γραμματέας είναι ο Γιάννης Χαλάς, επανεκλεχθείς για έκτη φορά την 24η
Νοεμβρίου 2017.
Πηγή: http://www.pno.gr/frameset.htm