Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

....πάντα επίκαιρο το θέμα, έστω και αν έχουμε πολλά να προσάψουμε στους κάθε λογής υπεύθυνους.


Δημοσίευση: 8 / 10 / 2014


Τα τελευταία χρόνια το όλο έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού [ΙΜΟ] δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και ιδιαίτερα στην προσπάθεια δημιουργίας και διατήρησης κουλτούρας, σχετικής με την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών [safety culture]. Μια τέτοια προσπάθεια μπορεί να επιτύχει τον αντικειμενικό της σκοπό μόνον όταν:
1.1.Η προσπάθεια είναι συνεχής και αδιάλειπτη
1.2.Υπάρχει συνεχής και αδιάλειπτη ανταπόκριση από το πλήρωμα
1.3.Υπάρχει αποτελεσματική υποστήριξη από το γραφείο
Nikos Gousopoulos, Maritime Business Development, New York College
Τα οφέλη, ως αποτέλεσμα, ενός καλά εκπαιδευμένου πληρώματος και με διαρκές κίνητρο για την συνεχή διασφάλιση της λειτουργίας του βαποριού, είναι αναμφίβολα πολλά. Η τελευταία αναθεωρημένη STCW δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας για την ασφάλεια με νέα γνωστικά αντικείμενα, που ανεβάζουν το επίπεδο γνώσης των πληρωμάτων και τα κάνουν πιο ανταγωνιστικά. Συνδυάζοντας δε και την αποτελεσματική εφαρμογή του ISM CODE, η προσπάθεια ενισχύεται ακόμη περισσότερο.
2.Η ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ STCW
Η βασική δομή της STCW περιλαμβάνει σειρά γνωστικών αντικειμένων σε συνδυασμό με βραχυχρόνιες περιόδους πρακτικής εξάσκησης επάνω στο βαπόρι, χωρίς όμως να προσδιορίζει τις απαραίτητες δεξιότητες, που θα πρέπει να διαθέτει το πλήρωμα καθώς και το επίπεδο αυτών αλλά και της θεωρητικής κατάρτισης.

Η όλη λειτουργία του βαποριού όμως, δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα ομαλή αν λάβουμε υπόψη μας:
2.1. τις κατά καιρούς μειώσεις στη σύνθεση του πληρώματος στο βαποριού
2.2. τις συχνές αλλαγές πληρώματος
2.3. την πολυεθνικότητα της σύνθεσης του πληρώματος
2.4. το διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης του πληρώματος λόγω πολυεθνικότητος
Επομένως, αυτή καθεαυτή η πρακτική εξάσκηση στο βαπόρι δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες του όλου συστήματος εκπαίδευσης, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε μέσω της STCW, με τις ανάλογες φυσικά επιπτώσεις στην προσπάθεια εδραίωσης κουλτούρας ασφάλειας [safety culture establishment].
3.Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η διάσκεψη για την αναθεώρηση της STCW αναγνώρισε την ανάγκη για την βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης, των δεξιοτήτων αλλά και του επαγγελματισμού των πληρωμάτων
Η σχετική παράγραφος 8 [Resolution 8] εφιστά την προσοχή
3.1. Στον ρόλο της αναθεωρημένης σύμβασης, σχετικά με την βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητος των πληρωμάτων
3.2. Κάνει προτάσεις σχετικές με την επιλογή ναυτικών με το υψηλότερο δυνατόν επίπεδο επαγγελματισμού
3.3. Ενθαρρύνει την εκπαίδευση των δοκίμων
3.4. Προτείνει την θέσπιση μέτρων από την εταιρεία καθώς και κινήτρων ικανών να προάγουν το επίπεδο του επαγγελματισμού των ανθρώπων που αυτή [η εταιρεία] απασχολεί στα βαπόρια της.
Αυτή καθεαυτή η κουλτούρα για την ασφάλεια δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός για την αποφυγή θαλάσσιου ατυχήματος η έστω τον περιορισμό του. Στην πράξη, η ικανότητα του να κάνεις, επάνω στο βαπόρι, την κατάλληλη ενέργεια στην κατάλληλη στιγμή και με ασφαλή τρόπο, είτε κάτω από κανονικές συνθήκες, είτε κάτω από συνθήκες έκτατης ανάγκης, αποτελεί στην πραγματικότητα μέρος των απαιτήσεων της STCW.
Όμως, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης πού δόθηκε στον εκπαιδευόμενο θα προσδιορίσει:
Α. Την όλη συμπεριφορά του στην διάρκεια της εργασίας του
Β. Το βαθμό επίδοσης του
Γ. Το βαθμό επαγγελματισμού που διαθέτει
Ανθρώπινα λάθη επάνω στο βαπόρι γίνονταν και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Πολλά δε είναι επαναλαμβανόμενα και οφείλονται:
1. Στην αμέλεια λήψεως μέτρων ασφαλείας
2. Στην παραβίαση της ενδεδειγμένης πρακτικής πού ακολουθείται για κάθε ενέργεια
3. Στην παραβίαση των ήδη θεσπισμένων κανόνων ασφαλούς λειτουργίας του βαποριού
Επομένως, η πρόκληση, για τους εκπαιδευτές και γενικά τα στελέχη επάνω στο βαπόρι αλλά και στο γραφείο, που είναι επιφορτισμένα με την ασφάλεια, είναι η ελαχιστοποίηση όλων αυτών των ενεργειών πού οδηγούν σε λάθη και που με τη σειρά τους και σε ναυτικά ατυχήματα. Η προσπάθεια θα πρέπει να εστιάζεται στο γεγονός ότι κάθε ενέργεια του πληρώματος επάνω στο βαπόρι θα πρέπει να εμπνέεται από πνεύμα αυστηρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας και της οποίας η συνεχής πιστή εφαρμογή θα οδηγήσει στην εδραίωση κουλτούρας ασφαλείας [safety culture].
4.Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ STCW ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η προσέγγιση που επιχειρείται μέσω της STCW στο θέμα του επιπέδου ικανότητος των πληρωμάτων, γίνεται με την προσπάθεια ανίχνευσης εκείνων των δεξιοτήτων που αποτελούν το κλειδί για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του βαποριού. Εστιάζει στις βασικές ικανότητες και προσδιορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα γι αυτές.
Η τελευταία αναθεώρηση της STCW δημιουργεί μια στέρεα βάση για την εδραίωση της ασφάλειας στα βαπόρια. Πολλά από τα ατυχήματα που εξακολουθούν επαναληπτικά να συμβαίνουν στα βαπόρια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν:
4.1. Αφενός μεν, τα πληρώματα πληρούσαν τα ελάχιστα επίπεδα εκπαίδευσης σύμφωνα με την σύμβαση και
4.2. Αφετέρου δε, οι υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή της σύμβασης [π.χ εκπαιδευτές, σχολές, στελέχη γραφείων κ.λ.π] δεν την εφάρμοζαν κατά το δοκούν [όπως συμβαίνει και στη χώρα μας δυστυχώς]
5.Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στην τελευταία αναθεώρηση της STCW αναφέρεται ρητά και πολύ συγκεκριμένα η ανάγκη για εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας. Δυστυχώς στο παρελθόν και μέχρι την τελευταία αναθεώρηση, το θέμα της ασφάλειας δεν αποτελούσε προτεραιότητα ούτε για τις εταιρείες ούτε και για τα ίδια τα πληρώματα, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις όπου ακόμη βασικά στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια ήσαν άγνωστα στους εργαζομένους επάνω στα βαπόρια.
Ξέχωρα όμως από αυτό καθεαυτό το θέμα της εκπαίδευσης, εκείνο που προέχει στο θέμα της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών είναι ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί μόνο κομμάτι του όποιου συστήματος εκπαίδευσης εφαρμόζεται, αλλά να αποτελέσει μέρος της όλης κουλτούρας πού πρέπει να διαθέτει κάθε μέλος του πληρώματος πολύ πριν αναλάβει καθήκοντα επάνω στο βαπόρι.
Για τους νεοεισερχομένους στο ναυτικό επάγγελμα, είτε αξιωματικούς είτε κατώτερο πλήρωμα, οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να τους εξοικειώσουν πλήρως με οτιδήποτε σχετίζεται με καθήκοντα ρουτίνας αλλά και τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισης συμβάντων εκτάκτου ανάγκης.
Ιδιαίτερα σε αξιωματικούς η και πληρώματα που για πρώτη φορά αποτελούν μέρος του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας, η τελευταία θα πρέπει:
5.1. η πρώτη γνωριμία με το βαπόρι να αποτελεί μέρος της όλης κουλτούρας που διέπει την λειτουργία της εταιρείας
5.2. να υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος ώστε η επεξήγηση σε όλα τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια να είναι πλήρης και κατανοητή.
5.3. να διασφαλισθεί ότι το μέλος του πληρώματος έχει πλήρως κατανοήσει τα όσα έχει διδαχθεί η και απλώς πληροφορηθεί.
Απουσία των παραπάνω δημιουργεί εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα με πολύ δυσάρεστες έως καταστροφικές συνέπειες, οπότε αποτελεί μονόδρομο η προσπάθεια, της κάθε εταιρείας, να επενδύσει σε χρόνο και επίπονη προσπάθεια για να αναπτύξει κουλτούρα σχετικά με την ασφάλεια.
Η κουλτούρα για την ασφάλεια δεν αποτελεί προιόν νομοθεσίας, συμβάσεων κ.λ.π αλλά αναπτύσσεται σταδιακά μέσα στο πλαίσιο της όλης λειτουργίας της εταιρείας καθώς και του επιπέδου ανταπόκρισης του ίδιου του ναυτικού στις απαιτήσεις της δουλειάς του.
Για να ανταποκριθεί όμως με τρόπο, που επιτυγχάνεται η επάρκεια και η ασφάλεια λειτουργίας του βαποριού, θα πρέπει η εκπαίδευση που έχει λάβει:
1. Να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
2. Να είναι επαρκής
3. Να είναι αποτελεσματική και
4. Να διασφαλίζεται ότι αυτά που έχει διδαχθεί μπορεί να τα κάνει πράξη.
Η τελευταία αναθεωρημένη STCW περιέχει κριτήρια για την εξακρίβωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητος των ναυτικών. Τα κριτήρια αυτά υποστηρίζουν την εφαρμογή μιας απολύτως επαγγελματικής προσέγγισης επάνω στο βαπόρι, επάνω σε θέματα χειρισμού τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και διαδικασιών σχετικών με την ευρύτερη λειτουργία του βαποριού.
Η παραπάνω προσέγγιση διασφαλίζει την τήρηση των διεθνώς θεσπισμένων κανονισμών, σχετικών με την ασφάλεια, αλλά και την ανάπτυξη της απαραίτητης κουλτούρας της σχετικής με την ασφάλεια. Παράλληλα δε, τα θεσπισμένα για την αξιολόγηση του βαθμού ανταγωνιστικότητος είναι προς την κατεύθυνση της ασφάλειας μια και υποστηρίζουν κυρίως, την εφαρμογή της πρόληψης παρά την καταστολή.
Οι αξιωματικοί, που πραγματικά κάνουν τη διαφορά στο θέμα της κουλτούρας που έχουν αναπτύξει και γίνεται πράξη επάνω στο βαπόρι, είναι εκείνοι που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία. Άλλως τε, η ικανότητα της οργάνωσης και της σωστής διαχείρισης του πληρώματος αποτελεί προυπόθεση για πιστοποίηση [certification].
Επομένως, η αναρρίχηση σε ανώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας από έναν αξιωματικό και προκειμένου να πληροί τα κριτήρια ανταγωνιστικότητος που η σύμβαση [STCW]έχει θεσπίσει, σημαίνει ότι διαθέτει την ικανότητα να διανείμει ορθολογικά τα καθήκοντα στα μέλη του πληρώματος και να μπορεί να διακρίνει ποια θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετά το πέρας των εργασιών ενός εκάστου από τα μέλη του πληρώματος.
Προκειμένου να αναπτυχθεί κουλτούρα ασφάλειας επάνω στο βαπόρι [safety culture] είναι τελείως απαραίτητη η θέσπιση συγκεκριμένων standards καθώς και ακριβής προσδιορισμός των αναμενομένων αποτελεσμάτων. Επίσης, ο τρόπος που αυτό περνάει ως μήνυμα σε όλα τα μέλη του πληρώματος είναι πολύ σημαντικός, αν αναλογισθούμε ότι ο βαθμός πολύ εθνικότητος των πληρωμάτων ποικίλει από βαπόρι σε βαπόρι και από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με την ακολουθητέα πολιτική σο θέμα της επάνδρωσης[manning].
Εντολές υπό μορφή διαταγών στρατιωτικού χαρακτήρα, μπορεί βραχυχρόνια να φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά μόνο η ορθολογική προσέγγιση επιτυγχάνει μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα και σταδιακά δημιουργεί την απαραίτητη κουλτούρα της ασφαλούς διαχείρισης του βαποριού.
Η ίδια φιλοσοφία πρέπει να διέπει και το προσωπικό του γραφείου, από όπου η διαχείριση του στόλου είναι καθολική. Όλες οι δραστηριότητες είτε είναι ρουτίνας είτε ειδικών συνθηκών, θα πρέπει να καθοδηγούνται από τις ίδιες αρχές που διέπουν την ασφάλεια της λειτουργίας των βαποριών. Άλλως τε, την ευθύνη για την ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλείας επάνω στο βαπόρι την έχει ολοκληρωτικά η εταιρεία, κάτι πού ξεκάθαρα διατυπώνει και ο Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης [ISM Code].
Η δυσκολία που συνήθως αντιμετωπίζει το πλήρωμα επάνω στο βαπόρι και ιδιαίτερα ο καπετάνιος, είναι η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για να διατηρηθεί η κουλτούρα ασφάλειας που έχει ήδη επιτευχθεί, υπό το βάρος των πιέσεων που η εταιρεία με τη σειρά της εξασκεί κυρίως στους αξιωματικούς για την διατήρηση αυτής της κουλτούρας. Επιπλέον πίεση εξασκείται και από άλλους, που αποτελούν μέρος της όλης λειτουργίας του βαποριού, όπως:
1. Λιμάνια [Port Authorities]
2. Ναυλωτές [Charterers]
3. Πράκτορες [Agents] κ.λ.π
Οι οποίοι όμως ενώ έχουν άμεσο ενδιαφέρον για το βαπόρι και το φορτίο, όμως δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το επίπεδο ασφάλειας του πληρώματος.
Αναμφίβολα, η επίτευξη κουλτούρας ασφαλείας επάνω στο βαπόρι επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή διαδικασιών πού δεν λαμβάνουν υπ όψιν:
1. Το ύψος της απαιτουμένης δαπάνης
2. Το βαθμό δυσκολίας και
3. Τον χρόνο που απαιτείται
Σε κάθε στοχευμένο έργο που ανατίθεται για εκτέλεση επάνω στο βαπόρι, το μέλος του πληρώματος θα πρέπει να πάρει αποφάσεις με βάση:
1. Τις διαθέσιμες πληροφορίες
2. Ακολουθώντας συγκεκριμένες αρχές
3. Ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες που τον οδηγούν στο στόχο
Από τη στιγμή η κουλτούρα ασφάλειας έχει επιτευχθεί, αυτή θα πρέπει να διατηρείται. Αρωγός στην προσπάθεια της διατήρησης αυτής, είναι ή ίδια ή STCW ιδανικά όμως συνδυασμένη με το SMS που έχει αναπτύξει η εταιρεία βάσει του ISM Code. Ιδιαίτερα, το στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων διαχείρισης της ασφάλειας θα πετύχει την δημιουργία κλίματος δέσμευσης [commitment] ενός εκάστου, επάνω στο βαπόρι, σχετικά με την ασφαλή διαχείριση του.
Σ’ αυτό λοιπόν το κλίμα, το καλά εκπαιδευμένο μέλος του πληρώματος, θα μπορέσει να κάνει κτήμα του αυτή την κουλτούρα ασφάλειας που θα του διασφαλίζει απόλυτη επιτυχία στα καθήκοντα που κάθε φορά του ανατίθενται.
6.ΕΠΙΛΟΓΟΣ
6.1 Το θέμα της κουλτούρας ασφάλειας είναι ταυτισμένο με την ίδια την λειτουργία του βαποριού
6.2. Οι διεθνείς κανονισμοί που διέπουν την ασφάλεια υπάρχουν και πρέπει να εφαρμόζονται επακριβώς και όχι κατά το δοκούν, όπως συμβαίνει στη χώρα μας ειδικότερα στο θέμα της Ναυτικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.
6.3. Η δέσμευση για την απόκτηση κουλτούρας ασφάλειας ξεφύγει πέρα από τα στενά όρια της λειτουργίας του βαποριού και της ναυτιλιακής εταιρείας
6.4. Η συγκεκριμένη δέσμευση θα μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου μια και οι κανονισμοί, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, δεν θα σταματήσουν να γίνονται ολοένα και αυστηρότεροι.
6.5. Τα πληρώματα και τα στελέχη των γραφείων θα πρέπει να εκπαιδεύονται και συνεχώς να επιμορφώνονται για να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς και με μεγάλη ταχύτητα αναφυόμενες αλλαγές.


ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

...έχουν κάνει πολλά.
Το ίδρυμα Λασκαρίδη  θα πετύχει τον σκοπό του περισσότερο , από το να δώσει δουλειά στους Έλληνες ναυτικούς??

Το ναυτιλιακό portal http://www.maritimes.gr ξεκινά ένα κύκλο συνεντεύξεων και παρουσιάσεων με βασικό θέμα το κοινωνικό έργο και την προσφορά του ελληνικού εφοπλισμού και των ελλήνων εφοπλιστών στην πατρίδα μας.
Πρώτη “στάση”, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, όπου μας μιλά ο πρόεδρος του Πάνος Λασκαρίδης. Αναφέρεται στις ξεχωριστές δραστηριότητες του ιδρύματος όπως τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, 350 σε κάθε ακαδημαϊκή χρονιά τα οποία εγκρίνονται από το υπουργείο παιδείας με ομιλητές ακαδημαϊκούς διεθνούς επίπεδου. Μιλά επίσης για την οικονομική αυτάρκεια του ιδρύματος, τονίζοντας πως το ίδρυμα δεν έχει επιχορηγηθεί ούτε με ένα ευρώ από το κράτος.

Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015

Αγγ. Φράγκου: Αγοράζει 14 κατασχεμένα πλοία από την γερμανική τράπεζα HSH για 14 εκ. δολ.

...Κα Φράγγου, ο πατέρας σας μεγαλούργησε από του Έλληνες ναυτικούς.

Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει, και η συμφωνία που κάνατε με την τράπεζα, βγαίνει προς τα έξω σαν το γεγονός που έχει πρώτιστη αξία.

Για να είμαι ειλικρινής, θα συμφωνήσω ότι προσθέτει αξία στην εταιρεία σας, αλλά καταλαβαίνω ότι οι Έλληνες ναυτικοί δεν προσθέτουν καμμία αξία στα πλοία σας, διότι αλλιώς θα ήταν μπαρκαρισμένοι στα πλοία σας.

Εάν κάνω λάθος, θα θέλαμε να γνωρίσουμε το αριθμό των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία σας.


Η κοινοπραξία που έκαναν οι τρεις εταιρείες τη Αγγελικής Φράγκου- Navios Maritime Holdings Inc. (NYSE: NM), Navios Maritime Acquisition Corporation (NYSE: NNA) and Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) κατέθεσαν πρόταση για να αγοράσουν από τη γερμανικών συμφερόντων τράπεζα HSH Nordbank AG στόλο που αποτελείται από 14 πλοία έναντι 14εκατομμυρίων δολαρίων.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Ο στόλος περιλαμβάνει επτά φορτηγά και επτά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με μέσο όρο ηλικίας τα τέσσερα έτη και τα οποία ανήκαν σε οφειλέτες της τράπεζας.
«Είναι η δεύτερη συναλλαγή που κάνουμε με την HSH , η οποία καταδεικνύει την ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να ολοκληρώνουμε προνομιακές συμφωνίες σε πολύ δύσκολη αγορά» δήλωσε η Αγγελική Φράγκου πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος: «Αυτές οι συναλλαγές μας διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές μας αφού αποκτούμε μεγάλους στόλους με χαμηλό επενδυτικό κεφάλαιο και χωρίς επιβαρύνσεις στους μετόχους μας. Η συμφωνία αυτή προσθέτει μια τρομερή αξία στην Navios».

tromaktiko.gr

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ


Το Πολιτιστικό Κέντρο «Ρώσικο Σπίτι» σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι στα πλαίσια των εορτασμών για τα 70 χρόνια από τη Νίκη κατά του Ναζισμού και Φασισμού στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οργανώνει την επίσκεψη και ελλιμενισμό στην Αλεξανδρούπολη του ρωσικού ιστιοφόρου πλοίου Kruzenshtern του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου του Καλίνινγκραντ, από 18 έως 20 Απριλίου.
Το κοινό μπορεί να επισκέπτεται ελεύθερα το πλοίο μεταξύ 10:00 π.μ. και 6:00 μ.μ.
Το πλοίο φιλοξενεί φωτογραφική έκθεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη σημαία του Κόκκινου Στρατού που κατέλαβε το Ράιχσταγκ το 1945 και η οποία αποτελεί το Σύμβολο Νίκης.
Αγώνες Σκάκι του Σκακιστικού τμήματος του Εθνικού με το Ρωσικό πλήρωμα του ιστιοφόρου
Το Σκακιστικό Τμήμα του Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο «Ρώσικο Σπίτι» θα πραγματοποιήσει φιλικό σκακιστικό αγώνα την Δευτέρα στις 20 Απριλίου και ώρα 4:00 μ.μ, με μέλη του πληρώματος του Ρωσικού ιστιοφόρου πλοίου Kruzenshtern.
Για όσους λάτρεις του σκακιού επιθυμούν να παρακολουθήσουν η να συμμετέχουν στους αγώνες θα πρέπει να το δηλώσουν στο σκακιστικό τμήμα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στην Πλατεία Πολυτεχνείου (παλιό Δημαρχείο, 1ος όροφος) ή στο τηλέφωνο 6944128538.
Η ιστορία του «Κρουζενστέρν»         evros24.gr
Το ιστορικό Kruzenshtern είναι τετρακάταρτο ιστιοφόρο, το οποίο κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 1925-1926 στην Γερμανία στο Bremerhaven. Το 1946 δόθηκε στην τότε Σοβιετική Ένωση στα πλαίσια των γερμανικών αποζημιώσεων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Ονομάστηκε προς τιμήν του περίφημου Ρώσου θαλασσοπόρου Ιβάν Φίοντοροβιτς Κρουζενστέρν. Το πλοίο έχει ως βάση το λιμάνι της ρωσικής πόλης Καλίνινγκραντ. Το ιστιοφόρο συμμετείχε σε πολλές υπερατλαντικές αποστολές και περίπλους της Γης.
Το Kruzenshtern έχει μήκος: 114,4 μ., ύψος: 51,3 μ. και βύθισμα: 6,8 μ. Διαθέτει δύο οκτακύλινδρες μηχανές Diesel συνολικής ισχύος 2.000 BHP και η ταχύτητα του φτάνει τους 17,3 κόμβους (19,9 μίλια - 32 χλμ).


Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

MISSING SEAMAN - MARINERO DESAPARECIDO

....δηλαδή για να ακούσεις κάτι που αφορά την ναυτική οικογένεια, πρέπει να παίρνεις ζβάρνα όλα τα κανάλια, και τις ιστοσελίδες, διότι κατά τα άλλα... φωτογραφίες για τα βαπόρια, και τις ανοησίες του καθενός, τις διαβάζουμε σε πρώτο πλάνο.

Η επιστολή της αδελφής του αγνουμένου ανθ/ρχου.

Γεια σας! Το όνομά μου είναι Μαρία-Κατερίνα Νάκη και θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο αδελφός μου ονομάζεται Αναστάσιος Νάκης και είναι ο Έλληνας ανθυποπλοίαρχος που αγνοείται από την Κυριακή 12 Απριλίου 2015, από τις 14:00 (ώρα Μεξικό). Ταξίδευε με πλοίο. Το πλοίο, που ονομάζεται «Ingrid C», είναι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, ταξιδεύει υπό τη σημαία των «Marshall Islands» και ανήκει στην εταιρεία EFShipping του Θεόδωρου Ευσταθίου. Η διαδρομή του πλοίου ήταν από τη Σαγκάη της Κίνας προς το Manzanillo του Μεξικό. Υπάρχουν φήμες ότι αυτοκτόνησε, αλλά το γεγονός είναι ότι η αιτία της εξαφάνισής του δεν είναι η αυτοκτονία. Ο αδελφός μου, ο οποίος είναι 22 ετών, έκανε σχέδια για το μέλλον, ένιωθε καλά και δεν είχε κανένα πρόβλημα, είτε προσωπικό ή επαγγελματικό, όπως αποδεικνύεται από την οικογένειά του, τη φίλη του και τους φίλους του. Είναι εξωστρεφής και ο χαρακτήρας του είναι πολύ δυνατός.

Πιστεύουμε ότι είναι σε ένα μέρος όπου δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Αν κάποιος γνωρίζει ή έχει δει κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
My name is Catherine Naki. My brother's name is Anastasios Nakis.

My brother, Anastasios Nakis has been missing since Sunday 12th April 2015 from a merchant vessel in which he was working recently. My brother is a young man 22 years old and he works as a sub-lieutenant.

We were told that it was 2 o'clock in the afternoon - local time of Mexico - when the captain and the crew realised that my brother was missing from the ship. The name of the merchant vessel is ''INGRID C''. It is sailing with the flag of ''Marshall Islands''. The ship belongs to the Greek Naval Company named EF SHIPPING. The owner of the ship is Mr Theodoros Efstathiou. The ship had departured from Shanghai heading to Manzalino, a mexican port.

It is claimed that my brother had committed suicide while the ship was sailing from Shanghai to Mexico but my family and I cannot accept that claim. My brother did not have any so serious reasons to result to such a cruel action onto himself and consequently to hurt my family and me irreparably. He is an extrovert person, he has a strong character and he was planning for his future. Additionally, he was getting on well with his family, his girlfriend, his close friends and even his colleagues. He had also confided nothing negative in his very close friends the recent time. We are totally convinced that my brother is somewhere and he cannot contact with us.

My family and I are desperately begging anyone who knows anything about him, anything at all, to contact with us. 

I thank you all very very much.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hola! Me llamo Maria-Katerina Naki y quería informarle para un asunto muy serio. Mi hermano, que se llama Anastasios Nakis, es el subteniente Griego que está ignorado desde el domingo 12 de abril de 2015, desde las 2 de la tarde (hora de Mexico). El viajaba en barco. El barco, cuyo nombre es “Ingrid C”, es un bulk carrier, viaja con la bandera de los “Marshall Islands” y pertenece a la empresa EFShipping de Theodoros Eystathiou. La ruta del barco era desde Shanghai de China hasta Manzanillo de Mexico. Hay rumores que se ha suicidado pero es un hecho que la causa de su desaparición no es un suicidio. Mi hermano, que tiene 22 años, hacía planes para el futuro, se sentía muy bien y no tenía ningún problema ni personal ni profesional, como lo demuestra su familia, su novia y sus amigos. Es extrovertido y su carácter es muy fuerte. Creemos que está en un lugar donde no puede comunicarse. Si alguien sabe o ha visto algo, por favor póngase en contacto con nosotros. Gracias de antemano.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

GREEK ORTHODOX EASTER


By Carol McPhail | cmcphail@al.com 
Email the author | 
Follow on Twitter
on April 10, 2015 at 7:00 AM, updated April 10, 2015 at 10:41 AM

No pastel pinks, yellows or blues here. In Eastern Orthodox Christianity, the eggs are all red.
"The red symbolizes the blood of Christ," explains Demetrios Golfos, pastoral assistant at Annunciation Greek Orthodox Church in midtown Mobile. "The color of red is predominant, especially after Holy Week for the Resurrection. It's a celebratory color."
Red eggs are just one facet of Eastern Orthodox Easter, which is called the Great Pascha and falls this year on Sunday, April 12, one week after Western churches celebrate Easter. The dates of Easter for Western and Eastern churches don't always align, mostly because the two faith traditions rely on different calendars. (Western churches use the Gregorian calendar while Eastern churches use the older, Julian calendar.) There's more to it than that - including how the two position Easter in relation to the Hebrew Passover - but that's the gist of it.
Mireia Saad, who converted to the Greek Orthodox Church from Protestantism five years ago, says she calls the dual holidays "Easter" and "Wester." "I still call my parents on Easter," she said. "The fact that He is risen has not changed."
At Annunciation, a few parishioners gathered Thursday afternoon to dye 30 dozen eggs red. "It's a secret," says Rita Tziotis, when asked the recipe for the dye. Needless to say, the plan involves vinegar and a certain red element. Tziotis places the eggs in an industrial-size tilting skillet to boil for 15 minutes. She adds the special red mixture and cooks them for 10 more.
When that's finished, the eggs emerge a brilliant scarlet and are then hand-polished with cooking oil to give them shine and seal the color.
A parishioner drops by to see if Tziotis give him a couple of eggs. "When they're blessed," she scolds, but lets him take two anyway.
Some Orthodox believers connect the red eggs to an interaction between Mary Magdalene and Roman Emperor Tiberius Caesar. According to the story, Mary Magdalene announces to the ruler that Christ had risen from the dead. Tiberius then challenges Mary's assertion by saying that eggs in a nearby basket should turn from white to red.  The story says that they did.
This week is an extremely busy one for Annunciation parishioners, who are preparing for Pascha with prayer, fasting and almsgiving. Last weekend saw activities surrounding the Bible story of the raising of Lazarus on Saturday followed by Palm Sunday. Services continue each day during Holy Week -- with the usual morning services held in the evening and usual evening services held in the morning to emphasize the upside-down nature of the season.
Annunciation's priest, Rev. Elias Stevens, described the week as "exhilarating but exhausting, very peaceful."
Holy Week culminates with a vigil held at 11 p.m. on Saturday. This is the Resurrection service, a multisensory experience that lasts into the early morning hours of Sunday. The red eggs are blessed at the end of this service, and everyone breaks their fast to celebrate Christ's resurrection.
Greek Orthodox Christians will greet each other with the phrase "CHRISTOS ANESTE," which means, "Christ is risen!" and tap an egg against someone else's egg.
The expected response is "ALITHOS ANESTI," which means "Truly, He is risen."
Whoever is left with an unbroken egg is said to have a blessing for the year.


TOM HANKS - RITA WILSON ΓΙΟΑΤΑΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ

...και πρωτίστως οι Ελληνοορθόδοξοι Έλληνες

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον : Το Πάσχα το γιορτάζουμε σαν Έλληνες
·         April 12, 2015


Ολοι ξέρουμε την ελληνική καταγωγή της Ρίτα Γουίλσον. Και με τις τόσες πια ιστορίες του ζευγαριού από την Αντίπαρο όπου έχουν χτίσει σπίτι, έχουμε πλέον διαπιστώσει πόσο φιλικός με τους κατοίκους και πόσο άνετος με οτιδήποτε ελληνικό είναι κι ο Τομ Χανκς.Η Ρίτα Γουίλσον γράφει ένα παθιασμένο άρθρο για το Ελληνικό Πάσχα. Και πώς έχει εμπνεύσει τον Τομ Χανκς και τα παιδιά τους να νιώθουν Ελληνες.
Πόσο γνωρίζαμε όμως ότι στο σπίτι τους στο Μαλιμπού τηρούνται πιστά τα ελληνικά έθιμα;
Σε κείμενο που έγραψε η Ρίτα Γουίλσον στην Huffington Post εξηγεί τι σημασία που έχουν τα έθιμα του Πάσχα για όλη την οικογένειά της. Και διευκρινίζει: του ελληνικού Πάσχα. «Δεν έχουμε χαριτωμένα λαγουδάκια και κυνήγι κρυμμένων παστέλ αυγών. Εμείς ψήνουμε αρνιά, τσουρέκια και βάφουμε τα αυγά μας πορφυρά. Το αίμα του Χριστού. Την μέρα της Ανάστασης τσουγκρίζουμε τα αυγά μας - όποιος κερδίσει θα έχει καλή τύχη.»
«Για τους Ελληνες Ορθόδοξους, όλη η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα που δεν προγραμματίζεις τίποτα άλλο. Γιατί θα είσαι κάθε μέρα στην εκκλησία. Και γιατί θα νηστεύεις. Στο σπίτι μας, εκτός από το κρέας και τα γαλακτομικά προϊόντα, η οικογένειά μας νηστεύει το αλκοόλ και τα αναψυκτικά - για όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι μία θυσία που σκέφτηκαν τα παιδιά μας - γιατί είμαστε όλοι εξαρτημένοι από τα αναψυκτικά....»
Η Γουίλσον εξηγεί με λεπτομέρειες στο άρθρο της τα έθιμα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας για κάθε μέρα στης Μ. Εβδομάδας. Περιγράφει το στολισμό του επιταφείου, το γονάτισμα και το προσκύνημα, την περιφορά του (ο Τομ Χανκς πάντα σηκώνει τον επιτάφειο του Αγίου Νικολάου στο Λος Αντζελες, μαζί με τον Τζιμ Γιαννόπουλο της Fox) τα αναμμένα κεριά - μέχρι και τα ατυχήματα: «Κάθε Χριστιανός γνωρίζει την μυρωδιά των καμμένων μαλλιών» λέει με χιούμορ.
Ιδιαίτερα εξηγεί ότι, οικογενειακώς, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουν την Ανάσταση. Οπου κι αν βρισκόμαστε στον κόσμο, πάντα γιορτάζουμε την Ανάσταση. Εχουμε κάνει Ανάσταση σε εκκλησίες στο Λος Αντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Ξυπνούσα τα παιδιά μου όταν ήταν ακόμα βρέφη και τα πήγαινα μισοκοιμισμένα στην εκκλησία τα μεσάνυχτα. Ακόμα και σήμερα, θα κάνουμε όλο το έθιμο. Θα πάμε από τις 11 που αρχίζει η λειτουργία, θα πάρουμε το Αγιο Φως και θα το μεταφέρουμε σπίτι. Γελάω πολύ που μας προσπερνούν αυτοκίνητα στο δρόμο και βλέπουν 4 μέλη οικογένειας να κρατούν αναμμένα κεριά μέσα σ' ένα αμάξι. Δεν έχουν ιδέα γιατί. Οπως και οι εργάτες που έρχονται να βάψουν το σπίτι απορούν με τους σταυρούς από καπνό στο κατώφλι της πόρτας μας. Είναι όμως ευλογία: να μας έχει ο Θεός γερούς και την επόμενη χρονιά...»
«Οι Ελληνες είναι αυτοί που ξέρουν πραγματικά να γιορτάζουν το Πάσχα - μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Είναι η πιο σημαντική γιορτή της θρησκείας μας. Κι όσα σας περιέγραψα δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα των ιεροτελεστιών. Η θρησκεία μας είναι ακόμα πιο βαθειά, πιο πλούσια. Είναι η παράδοσή μας και η ιστορία μας. Είναι μυστηριώδης, μεγαλειώδης και ταυτόχρονα ταπεινή. Κι έχει τη δύναμη να σου δώσει δύναμη. Εχει να κάνει με ανάσταση ψυχής και πίστης στη ζωή...»
«Σε όλους εσάς λοιπόν: Χριστός Ανέστη!
(Πηγή: Flix.gr)

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΏΝ

...δεν απέχω από τον προβληματισμό και την ενημέρωση, Είμαι αηδιασμένος...

…σκατομελέτα κι έρχεται…αλλά  πόσο μαλακοηλίθιος μπορεί να είσαι για να κάνεις τέτοια ομελέτα??
Από τα ταξίδια μου στον πλανήτη γη, κράτησα τα καλλίτερα.
Ένας κομπλεξικός γυρνώντας από δω κι από εκεί, σιγά μην ενδιαφερότανε για το καλλίτερο… άλλως τε καιροσκόπος ήταν και το ‘δειξε. ‘Ότι βλακεία είδε , την σουτάρει στην Ελλάδα,  σκεπτόμενος ότι οι Έλληνες ναυτικοί δεν έχουν πάει στα 2-3 μέρη που πήγε εκείνος και άρα δεν έχουν καμμία γνώση του τι συμβαίνει αλλού.  Όμως να συμφωνήσω και να πληρώνω φόρους όπως όλοι…
Αυτά που πληρώσαμε και τα φάγατε πολιτικοί της πλάκας , θα μας τα δώσετε πίσω??? Τους κλέφτες θα τους πιάσετε??? Την κουλουρτζού τη πιάσατε , τους άλλους, αυτούς που είναι δίπλα σας??? Τέτοια αηδία, τέτοια σιχαμάρα?? Μα ο λαός τους ψήφισε… σωστά η μαλαχία δεν πάει στα βουνά….


    1/4/2015 πενεν

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ο Υπουργός Οικονομικών κ. Βαρουφάκης σχεδιάζει και προτείνει την κατάργηση του ειδικού τρόπου φορολόγησης των Ναυτικών και την εξίσωση με την φορολογία των μισθωτών στον χερσαίο χώρο.
Εάν και εφόσον είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης μια τέτοια μεταβολή, σημαίνει ότι η κυβέρνηση κηρύσσει πόλεμο ενάντια στον Ναυτεργατικό κόσμο της χώρας μας και οδηγεί το Ναυτικό επάγγελμα στην διάλυση και την απαξίωση. Υπενθυμίζουμε ότι η φορολογία των Ναυτικών την τελευταία 5ετία τριπλασιάστηκε.
Ενδεικτικά σημειώνουμε την εικόνα που διαμορφώνεται  στον χώρο της Ναυτιλίας και ειδικά των προβλημάτων που συνδέονται με τα Ναυτεργατικά προβλήματα.
Γρ. Μ.Μ.Ε & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ eGov Office
Σήμερα στις 7:59 μ.μ.
Δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Θοδωρή Δρίτσα


«Μόνο ως πρωταπριλιάτικο αστείο, μπορεί να διαβαστεί η είδηση περί αύξησης του συντελεστή φορολογίας των ναυτικών, η οποία κυκλοφόρησε νωρίς σήμερα το πρωί.